Kommandeur der Luftwaffe Panzer-Armee-Oberkommando 4

Kommandeure:

 • Oberst Günther Lohmann, 1 Mar 1941 - 27 Dec 1941
 • Obstlt Günther Falck, 27 Dec 1941 - May 1942

Formed 15 Feb 1941.

Disbanded May 1942.

Units 22 Jun 1941:

 • Stab/Koluft Panzer-Gruppe 4
 • Kurierstaffel ?
 • 4.(F)/Aufklärungsgruppe 33
 • with:
  • 2.(H)/Aufklärungsgruppe 23
  • 3.(H)/Aufklärungsgruppe 23
  • 3.(H)/Aufklärungsgruppe 31
 • with:
  • 3.(H)/Aufklärungsgruppe 32
  • 3.(H)/Aufklärungsgruppe 41
 • Stab/Flak-Regiment 164 (mot.) with:
  • I./Flak-Regiment 3 (mot.)
  • II./Flak-Regiment 23 (mot.)
  • II./Flak-Regiment 411 (mot.)
 • le.Flak-Abteilung 83 (mot.)
 • le.Flak-Abteilung 92 (mot.)
Visit our site for a tarot reading!

This webpage was updated 22nd April 2024

-xxx-