Kommandeur der Luftwaffe Heeresgruppe B

Kommandeure:

  • GenMaj Victor Krocker, 12 Oct 1939 - 25 Oct 1939
  • GenMaj Hellmuth Bieneck, 25 Oct 1939 - 31 Dec 1939
  • Oberst Otto Abernetty, 1 Jan 1940 - 1 Jun 1940
  • Oberst Günther Wieland, 1 Jun 1940 - 28 Feb 1941
  • ?
  • GenMaj Philipp Zoch, 1 Jun 1941 - 21 Jun 1941

Formed 12 Oct 1939 from

21 Jun 1941 renamed

Units 10 May 1940:

  • Stab/Koluft B
  • Kurierstaffel 3
  • 2.(F)/Aufklärungsgruppe 11
Visit our site for a tarot reading!

This webpage was updated 22nd April 2024

-xxx-